CZ | EN

Vyjádření k částečnému omezení provozu společnosti CELIO

  • Domů
  • Aktuality
  • Vyjádření k částečnému omezení provozu společnosti CELIO

Vyjádření k částečnému omezení provozu společnosti CELIO

24. 8. 2021

Vyjádření k částečnému omezení provozu společnosti CELIO

Společnost CELIO a.s. se podílí jako subdodavatel na zakázce odstranění starých ekologických zátěží na skládce průmyslových odpadů Nelahozeves. Po celou dobu realizace zakázky společnost postupuje zcela v souladu se schváleným realizačním projektem sanace dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Veškeré odpady styrenových smol společnost CELIO a.s. postupně zpracuje na lince na úpravu odpadů na tzv. sludge a zajistí jejich konečné termické využití v cementárně, v souladu se schválenou projektovou dokumentací, IPPC a provozními řády CELIO a.s.

Na nezabezpečenou skládku průmyslových odpadů v Nelahozevsi byly v průběhu 60. a 70. let minulého století ukládány různé druhy chemických odpadů, zejména styrenové smoly, které vznikaly v technologii výroby kaučuku a polystyrenových hmot. Během realizace sanačních opatření, jejichž cílem je úplné vymístění skládky sudů a odstranění odpadů, aby bylo zabráněno další kontaminaci podzemních vod, bylo řešeno několik variant odstranění styrenových smol. Nejefektivnější, nejbezpečnější a nejekologičtější variantou se potvrdila varianta zpracování ve společnosti CELIO, která byla schválena Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí, supervizní organizací a nabyvatelem, a která je v současné době v realizaci.

Styrenové smoly jsou v CELIO zpracovávány metodou stabilizace na lince na úpravu odpadů na tzv. sludge, odkládány ke zrání a postupně podle kapacity předávány k termickému využití do cementárny, kde dochází při výrobě cementu zároveň k ekologickému zpracování sekundárních paliv a odpadů, které jsou užitečnou alternativou k fosilním palivům. Technologie výroby sklínku v rotační peci zajišťuje jejich bezpečné a bezodpadové odstranění. Od počátku realizace sanačních prací bylo do společnosti CELIO dovezeno 3 194 tun odpadu a 1 928 tun odpadu bylo již finálně zpracováno a předáno do cementárny ke konečnému termickému využití.

Vzhledem ke skutečnosti, že zařízení cementárny není trvale a zcela kontinuálně schopno odebírat takové množství vyrobeného sludge z důvodů charakteru odpadu, receptury dávkování odpadů s podílem nebezpečných látek, zimních odstávek, technologických odstávek pece a dalších, bylo přistoupeno k postupu uskladnění styrenové smoly pod katalogovým číslem 07 02 08 zcela v souladu podle platného IPPC, provozních řádů skládky S-NO a linky pro úpravu odpadů, dočasně v tělese skládky S-NO, a to v aktuálním množství 1 266 tun. Ke skladování zbývajících styrenových smol v tělese skládky S-NO před jejich zpracováním a konečným odstraněním bylo přistoupeno z důvodu nejvyššího možného zabezpečení. Mezitím jsou vyskladňovány již zpracované a zabezpečené sludge a postupně se pokračuje v dalším zpracovávání odpadů.

Závěrem bychom rádi upozornili, že na základě platné smlouvy je společnost oprávněna fakturovat zpracování předmětných odpadů až po jejich konečném odstranění či využití. Po dobu uskladnění a úpravy není možné za odpad fakturovat a tudíž ani inkasovat finanční prostředky. Jakékoliv nesprávné či nezákonné nakládání se styrenovými smolami by postrádalo jakýkoliv ekonomický smysl a motiv.

Odstranění starých ekologických zátěží na skládce průmyslových odpadů Nelahozeves realizuje společnost AQT&Rumpold Nelahozeves s vedoucím účastníkem společností AQUATEST a.s. dle schválené projektové dokumentace dotčenými orgány státní správy a samosprávy. V posledních dvou letech k zakázce proběhlo několik řádných kontrol, při kterých nebyly shledány žádné závady. V průběhu odtěžování kontaminovaných zemin a odpadů probíhá v místě sanační monitoring odpadů a podzemních vod bez zásadních negativních zjištění. Celkem má být vytěženo 4 692 tun odpadu s obsahem styrenových smol. Dokončení sanačních prací, rekultivace a zabezpečení sanační lokality proběhne do 30. 4. 2022.