Třídění odpadů

Dbáme na maximální využití odpadu namísto jeho odstraňování

IČZ CZU001040

Třídíme a připravujeme materiály pro recyklaci a další využití. Čím účinněji je odpad tříděn už v samotných domácnostech, odkud putuje do tříděného odpadu, tím efektivnější je proces recyklace a následná výroba druhotných surovin. Pro efektivní oddělení jednotlivých materiálů využíváme moderní technologii pro třídění odpadu s kapacitou 8 000 tun za rok, kde dochází k třídění na využitelný a nevyužitelný odpad. Dosahujeme vysoké výtěžnosti zejména u plastů, papíru a dalších materiálů, které připravujeme k opětovnému využití. K recyklaci nevyužitelný odpad, ze kterého jsou separovány plasty s obsahem chlóru, připravujeme na energetické využití v Centru pro mechanickou úpravu odpadů.Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.