Biodegradace

Odpady kontaminované ropnými látkami upravujeme k jejich dalšímu využití či odstranění

IČZ CZU00156

Metodou biodegradace upravujeme odpady kontaminované ropnými látkami, aby mohly být dále využity či odstraněny. Zpracováváme zejména znečištěné zeminy, betony a sutě, ropné kaly z myček, lapolů a čistíren odpadních vod. Po zjištění úrovně kontaminace je odpad rozprostřen na zabezpečenou dekontaminační plochu o kapacitě 37 800 m3, která je umístěna na rovněž zabezpečené ploše rekultivované skládky ostatního odpadu, a dle potřeby je v něm upraveno fyzikální, chemické a biologické prostředí. Následně je na takto připravený materiál aplikován biopreparát, zajišťující rozklad organického materiálu na jednodušší látky, jako je například voda, oxid uhličitý a různé soli. Výsledkem je dekontaminovaný materiál, využíván v závislosti na své kvalitě, kterou zjišťujeme pomocí akreditovaných rozborů.Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.