Společnost CELIO zefektivňuje činnost jednotlivých zařízení

  • Domů
  • Aktuality
  • Společnost CELIO zefektivňuje činnost jednotlivých zařízení

Společnost CELIO zefektivňuje činnost jednotlivých zařízení

18. 4. 2023

Skládkový komplex společnosti CELIO prochází v současné době mnoha proměnami souvisejícími s aktualizacemi jednotlivých provozních řádů zařízení a úpravami, které zjednoduší a zefektivní samotnou činnost jednotlivých zařízení. Mezi nejvýznamnější změny určitě patří úprava provozních řádu Průmyslové kompostárny, Biodegradační plochy a Linky pro úpravu odpadů

V současné době je již aktualizovaný a schválený provozní řád Průmyslové kompostárny, kde došlo k úpravě kapacit tak, aby lépe vyhovovaly procesům probíhajícím v tomto zařízení. Účelem úpravy na uvedeném zařízení je řízená změna vlastností odpadů způsobem dle kódů R3a – Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla neuvedené v dalších bodech, R3g – kompostování a R12f – přepracování odpadu na kompostu nevyhovující kvality. V současné době je pro provoz kompostárny vyčleněna část plochy, která se nachází na uzavřeném sektoru skládky S-OO. Během jara 2023 je realizován její přesun na odvodněnou a zabezpečenou plochu, která se nachází v lokalitě „U Čápa“.

Množství ukládaných odpadů snižujeme kompostováním

Zařízení je zařazeno dle přílohy č. 2 Katalog činnosti k zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech, který ukládá povinnost zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 %, 60 % do roku 2030 a 65 % do roku 2035. Konkrétně se jedná o využití kompostu jako hnojiva, rekultivačního materiálu a zpětné získávání organických látek, tedy činností 5.1.1 – využití odpadu, materiálové využití a recyklace, biologické procesy výroba kompostu jako hnojiva (R3g); 5.1.2 – využití odpadu, materiálové využití a recyklace, biologické procesy výroba kompostu za účelem rekultivace a terénních úprav (R3g, R12f) a 5.14.0 – využití odpadu, materiálové využití a recyklace, recyklace nebo zpětné získávání organických látek, kromě rozpouštědel (R3a).

Přemístění biodegradační plochy

Po vymístění Průmyslové kompostárny a Linky na úpravu odpadů z uzavřeného, vodohospodářsky zabezpečeného sektoru skládky S-OO, bude tato celá plocha vyhrazena pro “Biodegradační plochu CELIO a.s.“ Zařízení slouží k úpravě odpadů za účelem jejich dalšího využívání, případně odstranění. Jedná se o kombinaci fyzikálních, chemických a mechanických postupů a úprav (R12 a D8), jejichž konečným produktem jsou odpady upravené tak, aby je bylo možno následně využívat nebo odstraňovat na zařízeních skládkováním.

Aktualizace provozního řádu a úprava okamžité kapacity zařízení

Na jaře 2023 bude schválena změna provozního řádu a provozovatele biodegradace. Výrazným způsobem dojde ke zpřesnění popisu technologického postupu, použité biotechnologie a popisu procesu biodegradace. Zároveň dojde ke snaze o technicko-pracovní úpravu okamžité kapacity. Stávající roční kapacita zařízení, která je 200 000 tun za rok bude nezměněna. Stávající provozní řád počítá s okamžitou kapacitou zařízení v objemu jedné zakládky, která může činit maximálně 68 000 tun. Námi připravovaná úprava navrhuje roční a okamžitou kapacitu sjednotit na 200 000 tun s tím, že by bylo možné za rok provést maximálně 8 zakládek, každá o maximálním objemu 25 000 tun tak, aby se v případě, že dojde k zahájení procesu biodegradace jedné zakládky, mohla otevřít příprava další zakládky. Tento postup by pokračoval do naplnění roční kapacity.

Přesun linky na úpravu odpadů do nově zabezpečeného sektoru

Poslední zásadní úpravou jara 2023 bude provozní řád Linky na úpravu odpadů. A to úpravou vymezení stávající využívané plochy pro toto zařízení, které se přesune do zabezpečeného a vodohospodářsky odvodněného sektoru 1 a 2 S-NO v souladu se stávajícím provozním řádem.